Regulamin Kart Podarunkowych
w sklepach stacjonarnych Gracja

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Kart Podarunkowych w punktach sprzedaży stacjonarnej dla sieci sklepów odzieżowych Gracja.

§1. Definicje

 1. Sprzedawca – Agata Żądło, F.H.U. GRACJA, ul. Krakowska 3, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 7371312631.
 2. Sklep – jeden ze stacjonarnych punktów sprzedaży, dostępnych pod poniższymi adresami, oznaczonych logo Gracja:
  1. Mszana Dolna, ul. Krakowska 3
  2. Limanowa, ul. Marka 9
  3. Limanowa, ul. Augusta 14
  4. Myślenice, ul. Bema 1
  5. Nowy Targ, al. Kopernika 12
  6. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 29
 3. Karta Podarunkowa – wydany na okaziciela bon towarowy, który upoważnia do dokonania jednorazowego zakupu w jednym ze Sklepów, pomniejszający wartość zakupu o kwotę równą lub mniejszą wartości podanej na Karcie Podarunkowej.
 4. Nabywca – osoba dokonująca w Sklepie nabycia (zakupu) Karty Podarunkowej.
 5. Użytkownik – osoba posiadająca Kartę Podarunkowej i używająca jej podczas opłacania zakupu Produktów w Sklepie.
 6. Produkty – asortyment dostępny do kupienia w Sklepie.
 7. Transakcja – użycie Karty Podarunkowej podczas opłacania zakupu w Sklepie, skutkujące wymianie kwoty podanej na Karcie podarunkowej – całej kwoty lub części kwoty - na Produkty dostępne w Sklepie.

§2. Nabycie Karty Podarunkowej

 1. Karta podarunkowa jest dostępna do nabycia drogą kupna w dowolnym Sklepie.
 2. Nabywca może nabyć Kartę Podarunkową na dowolną kwotę, jednak nie mniejszą niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
 3. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest wyłącznie w walucie PLN (polski złoty).
 4. Płatność za Kartę Podarunkową może zostać zrealizowana w dwojaki sposób: gotówką lub kartą płatniczą, która w momencie dokonywania płatności znajduje się na liście kart płatniczych akceptowanych przez Sprzedawcę.
 5. Na zakup Karty Podarunkowej nie obowiązują żadne rabaty i akcje promocyjne, nawet jeśli w momencie zakupu są one dostępne na inne oferowane przez Sprzedawcę Produkty w Sklepie.
 6. Za Kartę Podarunkową nie można zapłacić używając do tego celu innej Karty Podarunkowej.
 7. Nabywca otrzymuje Kartę Podarunkową w formie papierowej, w formacie DL.
 8. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w postaci gotówki oraz w jakiejkolwiek innej formie - w całości, a także w części.
 10.  Sprzedawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
 11. W rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nabywca na żądanie zgłoszone Sprzedawcy (najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej) ma prawo otrzymać od Sprzedawcy jedynie pisemne pokwitowanie, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych dla Sprzedawcy na poczet zakupu Karty Podarunkowej.

§3. Posługiwanie się Kartą Podarunkową

 1. Karta Podarunkowa to „karta na okaziciela”, co oznacza, że może zostać przekazana drugiej osobie, która w momencie jej otrzymania staje się Użytkownikiem Karty Podarunkowej.
 2. Użycie Karty Podarunkowej jest możliwe w dowolnym Sklepie.
 3. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy od dnia jej nabycia przez Nabywcę.
 4. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu przekazania jej Nabywcy w Sklepie.
 5. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana, jak również termin ważności nie może zostać przedłużony. Upłynięcie terminu ważności Karty Podarunkowej równoznaczne jest z utratą środków na niej zgromadzonych.
 6. Karta Podarunkowa jest jednorazowa – możliwe jest jej jednokrotne użycie do opłacenia zakupu Produktów w Sklepie.
 7. Wartość Karty Podarunkowej może zostać wykorzystana przez Użytkownika w całości lub w części.
 8. Gdy podczas realizacji Karty Podarunkowej wartość kupowanych przez Użytkownika Produktów jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik opłaca różnicę wartości za pomocą dowolnej, innej formy płatności, która na dany moment jest akceptowana w Sklepie, przy czym możliwa jest także zapłata za pomocą innej Karty Podarunkowej.
 9. Gdy podczas realizacji Karty Podarunkowej wartość kupowanych przez Użytkownika Produktów jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce lub w jakikolwiek inny sposób. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej przepada.
 10. W poniższych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej:
  1. problemy techniczne w Sklepie, uniemożliwiające weryfikację Karty Podarunkowej (brak połączenia z systemem informatycznym Sprzedawcy),
  2. uszkodzenie Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
  3. przedstawienie przez Użytkownika Karty Podarunkowej noszącej znamiona falsyfikatu.
 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadaną Kartę Podarunkową, w szczególności za jej bezpieczeństwo, czytelność i możliwość poprawnej weryfikacji w Sklepie podczas dokonywania Transakcji.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej, które nastąpiły w jakikolwiek sposób, a które w konsekwencji zaistniałych zdarzeń uniemożliwiają użycie Karty Podarunkowej.
 13. Bez względu na okoliczności utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, wydanie duplikatu Karty Podarunkowej przez Sprzedawcę jest niemożliwe.

§4. Zwroty i reklamacje Produktów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej

 1. Jeśli Użytkownik dokona zwrotu Produktów nabytych w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej, to otrzyma od Sprzedawcy nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych Produktów.
 2. Jeśli Użytkownik złoży reklamację Produktów nabytych w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej, to zostaną zastosowane uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w każdym Sklepie oraz na poniższej stronie internetowej:
  https://www.gracja.shop/karta-podarunkowa-sklepy-stacjonarne
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, którego aktualna wersja będzie dostępna w Sklepie oraz na stronie internetowej wskazanej w punkcie poprzednim.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące aktualnie przepisy prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r. włącznie.