Regulamin Kart Podarunkowych
w sklepie internetowym gracja.shop

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Kart Podarunkowych honorowanych w sklepie internetowym https://gracja.shop.

§1. Definicje

 1. Sprzedawca – Agata Żądło, F.H.U. GRACJA, ul. Krakowska 3, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 7371312631.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://gracja.shop
 3. Karta Podarunkowa – wydany na okaziciela bon towarowy, który upoważnia do dokonania jednorazowego zakupu w Sklepie, pomniejszający wartość zakupu o kwotę równą lub mniejszą wartości podanej na Karcie Podarunkowej.
 4. Nabywca – osoba dokonująca w Sklepie nabycia (zakupu) Karty Podarunkowej.
 5. Użytkownik – osoba posiadająca Kartę Podarunkowej i używająca jej podczas opłacania zakupu Produktów w Sklepie.
 6. Produkty – asortyment dostępny do kupienia w Sklepie.
 7. Transakcja – użycie Karty Podarunkowej podczas opłacania zakupu w Sklepie, skutkujące wymianie kwoty podanej na Karcie podarunkowej – całej kwoty lub części kwoty - na Produkty dostępne w Sklepie.

§2. Nabycie Karty Podarunkowej

 1. Karta podarunkowa jest dostępna do nabycia drogą kupna w Sklepie.
 2. Nabywca może nabyć Kartę Podarunkową na kwotę 100 zł, 200 zł lub 300 zł.
 3. Nabycie Karty Podarunkowej na inną kwotę możliwe jest po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest wyłącznie w walucie PLN (polski złoty).
 5. Płatność za Kartę Podarunkową może zostać zrealizowana w wybrany przez Nabywcę sposób płatności dostępny w Sklepie.
 6. Na zakup Karty Podarunkowej nie obowiązują żadne rabaty i akcje promocyjne, nawet jeśli w momencie zakupu są one dostępne na inne oferowane przez Sprzedawcę Produkty w Sklepie.
 7. Za Kartę Podarunkową nie można zapłacić używając do tego celu innej Karty Podarunkowej.
 8. Nabywca otrzymuje Kartę Podarunkową w formie papierowej, w formacie DL.
 9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w postaci gotówki oraz w jakiejkolwiek innej formie - w całości, a także w części.
 11. Sprzedawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
 12. W rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nabywca na żądanie zgłoszone Sprzedawcy (najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej) ma prawo otrzymać od Sprzedawcy jedynie pisemne pokwitowanie, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych dla Sprzedawcy na poczet zakupu Karty Podarunkowej.

§3. Posługiwanie się Kartą Podarunkową

 1. Karta Podarunkowa to „karta na okaziciela”, co oznacza, że może zostać przekazana drugiej osobie, która w momencie jej otrzymania staje się Użytkownikiem Karty Podarunkowej.
 2. Użycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Sklepie.
 3. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy od dnia jej nabycia przez Nabywcę.
 4. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu dokonania jej zakupu w Sklepie przez Nabywcę.
 5. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana, jak również termin ważności nie może zostać przedłużony. Upłynięcie terminu ważności Karty Podarunkowej równoznaczne jest z utratą środków na niej zgromadzonych.
 6. Karta Podarunkowa jest jednorazowa – możliwe jest jej jednokrotne użycie do opłacenia zakupu Produktów w Sklepie.
 7. Wartość Karty Podarunkowej może zostać wykorzystana przez Użytkownika w całości lub w części.
 8. Gdy podczas realizacji Karty Podarunkowej wartość kupowanych przez Użytkownika Produktów jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik opłaca różnicę wartości za pomocą dowolnej, innej formy płatności, która na dany moment jest dostępna w Sklepie.
 9. Gdy podczas realizacji Karty Podarunkowej wartość kupowanych przez Użytkownika Produktów jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce lub w jakikolwiek inny sposób. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej przepada.
 10. Transakcja przy użyciu Karty Podarunkowej polega na wprowadzeniu kodu z Karty Podarunkowej w odpowiednio oznaczone miejsce podczas składania zamówienia w Sklepie.
 11. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych w Sklepie, uniemożliwiających weryfikację kodu Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Sklep. Po usunięciu problemów technicznych w Sklepie, Użytkownik zostanie poproszony przez Sprzedawcę o ponowienie Transakcji. Jednocześnie Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Produktów, które Użytkownik chciał zakupić podczas Transakcji, dla której wystąpił problem techniczny.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadaną Kartę Podarunkową, w szczególności za jej bezpieczeństwo, czytelność i możliwość poprawnej weryfikacji w Sklepie podczas dokonywania Transakcji.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej, które nastąpiły w jakikolwiek sposób, a które w konsekwencji zaistniałych zdarzeń uniemożliwiają użycie Karty Podarunkowej.
 14. Bez względu na okoliczności utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, wydanie duplikatu Karty Podarunkowej przez Sprzedawcę jest niemożliwe.

§4. Zwroty i reklamacje Produktów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej

 1. Jeśli Użytkownik dokona zwrotu Produktów nabytych w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej, to otrzyma od Sprzedawcy nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych Produktów. Nowa Karta Podarunkowa zostanie przesłana Użytkownikowi w formie elektronicznej, w postaci kodu rabatowego, na adres e-mail podany podczas złożenia zamówienia, dla którego dokonywany jest zwrot.
 2. Jeśli Użytkownik złoży reklamację Produktów nabytych w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej, to zostaną zastosowane uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, które zawarte są w Kodeksie Cywilnym.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie, na poniższej stronie internetowej: https://www.gracja.shop/karta-podarunkowa-sklep-internetowy
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, którego aktualna wersja będzie dostępna w Sklepie na stronie internetowej wskazanej w punkcie poprzednim.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące aktualnie przepisy prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r. włącznie.